Slovak English German
oznamy-pre-studentov
ja slovensko
logo-zelena-skola-hobo-transparent
erasmus-logo
isic e 26

201011100922 dielna pre priamy prijem vozidiel1Absolvent nadstavbového študijného odboru dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom. Ovláda základné právne normy potrebné pre činnosť medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy, podmienky pre prepravu nebezpečného nákladu a pozná dvojstranné medzivládne dohody o podmienkach prepravy. Súčasne ovláda spôsoby prepravy cestujúcich, batožín a nákladu vo vnútroštátnej a medzinárodnej doprave.
Absolvent pozná jednotlivé druhy vozidiel a dopravy a vie správne určiť vhodnosť ich použitia na jednotlivé prepravné činnosti podľa druhu a možstva tovaru. Vie efektívne využívať progresívne technológie, ktoré súvisia s rozvojom techniky, súčasne má základné vedomosti potrebné k založeniu a prevádzkovaniu podniku alebo živnosti v podmienkach trhovej ekonomiky.

Absolvent nájde uplatnenie v dopravných a zasielateľských organizáciách ako technický zamestnanec v oblasti cestnej a mestskej dopravy, ako kvalifikovaný vodič vo vnútroštátnej a medzinárodnej doprave, organizovanie vnútropodnikovej dopravy, resp. mestskej hromadnej dopravy.

Po ukončení dvojročného nadstavbového štúdia získava absolvent vysvedčenie o maturitnej skúške. Môže pokračovať v pomaturitnom štúdiu alebo v štúdiu na vysokej škole.

 
Share