Slovak English German

03. 11. 2021 sa 10 študentov zo 4. HA, ktorí sú zapojení do programu Aplikovaná ekonómia, zúčastnilo online ŠKOLENIA MANAŽMENTU ŠTUDENTSKÝCH FIRIEM. Študenti triedy pracujú v 2 študentských firmách a to, Thank q a T-time.

Školenie organizovalo Junior Achievement Slovensko v spolupráci s firmou AT&T Global Network Services Slovakia.

Program bol zameraný na rozvoj manažérskych zručností, na stanovenie cieľov, určenie vízie a poslania firmy.

Ďalšou témou školenia bol projektový manažment - stanovenie úloh projektu, deľba úloh a zodpovednosti v tíme, plánovanie zdrojov, vyhodnotenie projektu.

rrrrrrrrrr

Share