Slovak English German
112 absolventov študijných odborov si prebralo maturitné vysvedčenia. Študovali v odboroch - hotelová akadémia, informačné systémy a služby, technika a prevádzka dopravy, dopravná prevádzka, spoločné stravovanie. Aj keď bola maturita opäť administratívna - vypočítaním priemerov, naši absolventi museli aj počas dištančného vzdelávania vytvoriť projekt podľa zadania s rozsahom 20 - 25 strán. Projekt každý žiak aj odprezentoval medzi spolužiakmi a odbornými učiteľmi. Tešíme sa, že to zvládli. Sme presvedčení, že i napriek mimoriadnej situácii a sťaženým podmienkam sú vo svojich odboroch dobre pripravení.
Blahoželáme.
Share