Slovak English German

Už od 22.3. 2021 sa prezenčne vyučujú všetky končiace triedy študijných i učebných odborov. Vyučujú sa postupne všetky predmety, opakuje sa učivo prebrané online ale i za všetky ročníky štúdia.

Maturanti pripravujú i záverečný projekt, ktorý sa mal prezentovať na praktickej časti maturitnej skúšky. Pretože v projekte žiak aplikuje vedomosti získané v súbore odborných predmetov a samostatne rieši zadanie, musí sa vybranej problematike venovať ešte viac. Žiak musel vyhľadať, preštudovať a spracovať z literatúry teoretické východiská, spracovať vlastnú prácu a celé procesy správe popísať a to i po formálnej stránke. Projekty sa odovzdávajú 15.4.2021 a sú podmienkou získania známky z odbornej praxe a teda i úspešného ukončenia posledného ročníka. Práve úspešným ukončením toho šk. roku resp. posledného ročníka , žiak zároveň získava aj maturitné vysvedčenie.

Podobne i v učňovských odboroch žiaci v škole pripravujú všetky podklady potrebné k príprave záverečného rautu alebo banketu a nacvičili si prípravu jednotlivých častí napr. obsluha, jedlá, múčniky...

Prezenčné vzdelávanie všetkých končiacich ročníkov bude prebiehať až do 5.5.2021 vždy 3- 4 dni v týždni, 1-2 x bude dištančné.

Share