Slovak English German

Od pondelka 22.3.2021 sa začalo prezenčné vzdelávanie končiacich ročníkov. Nastúpili žiaci 7 tried – 83%. Študijné odbory – 5.HAA, 5.HAB, 4.IT, 4.TPD, 2.MS a učebné odbory 3.B, 3.D, 2.E. Žiaci učebných odborov kuchár, čašník, automechanik, autoelektrikár, výroba konfekcie a spracúvanie dreva majú odborný výcvik v dielňach školy. 6 žiakov praxuje na zmluvných pracoviskách v podnikoch. Pokračuje aj zváračský kurz autoopravárov. Žiaci študijných odborov sa učia predovšetkým cudzie jazyky, odborné predmety – praktické cvičenia účtovníctvo, cvičná firma, hotelové a reštauračné programy, programovanie, informačné technológie, doprava, prevádzka servisov a komunikácia, logistika, praktické cvičenia z právnej náuky, právne informačné systémy, manažment IT a ekonomika... Ďalej pokračujú v rámci hodín odbornej praxe na dokončení „záverečných“ projektov, ktorých odovzdanie je podmienkou známky za 2. polrok a teda i ukončenia štúdia.

Maturita a záverečné skúšky sú zrušené. Maturitné vysvedčenia a výučné listy sa budú vydávať na základe aritmetického priemeru. Školský rok pre končiace ročníky končí 27.5.2021. Podľa pokynov ministerstva - "Do 10. mája sa na školách uskutoční koncoročná klasifikácia, vrátane komisionálnych skúšok. Žiaci dostanú spriemerovanú známku do 19. mája 2021. Výučba v posledných ročníkoch stredných škôl sa naďalej uskutočňuje a žiaci sa musia aj naďalej zúčastňovať prezenčnej formy výučby. "

Prezenčné vzdelávanie končiacich ročníkov bude pokračovať i od 29.3.2021. Veríme, že to zvládneme.

 

o6  o1  k4  k7 
 o5  k2  k5  k1
Share