Slovak English German

Od pondelka 18.1.2021 pokračuje vzdelávanie na stredných školách a teda aj na našej dištančnou formou – teda z domu online podľa aktuálneho rozvrhu v čase od 8.00 – 11.30.

Od 11.40 majú žiaci končiacich tried určený čas na prípravu maturitných projektov, ktoré pravidelne 1 x za týždeň môžu konzultovať so svojimi odbornými konzultantmi v rámci predmetov odborná prax alebo predmetu príprava projektov.

V tomto týždni bude prebiehať i polročné hodnotenie a uzatváranie známok za 1. polrok 2020/2021. Testy a písomné práce sú vopred plánované a regulované tak, aby za deň bolo písomnou formou preverované učivo max na 1 hodine. Pedagógom doporučujeme preverovanie vedomostí a preskúšanie žiakov prednostne ústne.

Pokračuje i Kurz na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou.

V škole pre žiakov neprebiehajú žiadne aktivity. Pozastavená je činnosť autoškoly i zváračský kurz.

Z mimoškolských aktivít prebieha zber fotografií do regionálnej súťaže. Teší nás, že záujem je veľký. A tiež, že z fotografií je vidno, že aj počas tohto obdobia žiaci navštevujú prírodu.

Share