Slovak English German

Vzhľadom na súčasnú situáciu s Covid – 19 naďalej pokračuje dištančné / online/ vzdelávanie našich žiakov. Vzdelávanie sa uskutočňuje podľa upraveného rozvrhu denne 8.00 – 12.00. Okrem preberania nového učiva prebieha i preverovanie vedomostí – testami alebo ústne. A samozrejme sa i známkuje. Na hodinách sa tiež zisťuje účasť žiakov a absenciu je treba riadne ospravedlňovať. V prípade porušovania Vnútorného poriadku školy žiakmi, učitelia informujú zákonných zástupcov prostredníctvom internetovej žiackej knižky.

9.11.2020 bola porada pedagogických zamestnancov. Témou bolo zhodnotenie dištančného vzdelávania, spolupráca žiakov a učiteľov pri preberaní nového učiva teoretických predmetov i praktického vzdelávania, zabezpečenie žiakov IT pomôckami a možnosti ich každodenného pripojenia a aktívneho zapájania sa do vyučovacieho procesu.

Boli prerokované i postupy pre hodnotenie a klasifikáciu za 1. štvrťrok 2020/2021 v zmysle aktuálnych pokynov a usmernení ministerstva školstva a riešenia pri absencii niektorých žiakov na vyučovaní v určitých predmetoch.

Celkom sa vzdeláva cca 95 % žiakov. Väčšina bez problémov, ale v triedach sa nájdu aj "zaspávajúci", občas odmietajúci odpovedať alebo - na hodine prihlásení ale nereagujúci. Všetkým žiakom, ktorí nemajú doma vytvorené podmienky na vzdelávanie z hľadiska vybavenia IT technikou bolo ponúknuté zapožičanie školských tabletov i s dátami. Túto možnosť využilo k 13.11.2020 26 žiakov rôznych odborov.

Na základe zhodnotenia vyučovania v jednotlivých triedach boli zaslané listy zákonným zástupcom tých žiakov, ktorí sa na vyučovaní nezúčastňujú pravidelne a žiakom bola zaslaná informácia o komisionálnom preskúšaní. Dôvodom je zlepšiť výchovno- vzdelávacie výsledky i v tomto sťaženom období pre vzdelávanie.

Ďakujeme rodičom za vytvorenie podmienok a podporu žiakov pri každodennom vzdelávaní.

 

on2 on3 on4 on1
on6 on7 on8 on5

 

Share