Slovak English German

Dnes 12.10.2020 sa začalo vyučovať vo všetkých triedach dištančne – online tak, že žiaci sa vzdelávajú z domu a pedagógovia vedú hodiny priamo z učební školy.

Na vzdelávanie je pripravený „mimoriadny“ rozvrh, max. 4 hodiny denne. Hodina je plánovaná na 50 minút. Prvých 5 minút je na prípravu žiakov a učiteľa /pripojenie/ a prezentáciu žiakov a 45 minút prebieha vzdelávanie vzájomnou komunikáciou, vysvetľovaním...ale postupne sa budú i preverovať vedomosti a hodnotiť odovzdané zadania – ústne, testami... Preberané témy môžu byť rozdelené na viac menších častí /vyberie sa základné učivo/. Vzdelávanie pre žiakov je povinné. Žiaci, ktorí majú problémy s technikou na vyučovanie, môžu si tablety zapožičať v škole. Dnes o 7.50 tak už urobili žiaci viacerých tried a od 9.30 sa vzdelávajú riadne s ostatnými.

Dnes 12.10. sa vzdelávanie začalo „triednickou desaťminútovkou“, kedy triedni učitelia zabezpečili spojenie tried a informovali žiakov o systéme výučby. Od 9.40 začalo riadne vyučovanie, dnes 2 vyučovacie hodiny. Harmonogram vzdelávania:

      8.00 – 8.50 - 1. hodina                prestávka 10 minút

      9.00 – 9.50 - 2. hodina                prestávka 20 minút

     10.10 – 11.00 - 3. hodina             prestávka 10 minút

     11.10 – 12.00 - 4. hodina

Share