Slovak English German

Školský rok sme slávnostne otvorili spoločným stretnutím všetkých žiakov, pedagógov a prítomných rodičov na školskom dvore. Pozdraviť nás prišiel aj primátor PhDr. Zdenko Čambal a ďalší predstavitelia Mesta Holíč. Riaditeľka  školy popriala všetkým žiakom veľa zdravia a úspechov pri štúdiu, prvákom rýchlu adaptáciu a končiacim študentom úspešné ukončenie záverečných a maturitných skúšok. Pedagógom okrem zdravia hlavne veľa trpezlivosti.

Riaditeľka školy vyhlásila šk. rok 2019/2020 za Rok jazykov, Rok podpory talentov, Rok rozvoja a podpory kolektívnych športov, Rok zlepšenej dochádzky. Informovala, že pokračuje Projekt M. R. Štefánik  a Poznaj históriu a nezabudni a iné. V auguste si pedagógovia pripomenuli výročie SNP a uctili si pamiatku vypálených dedín Kalište a Baláže.

Zo zaujímavých aktivít pani riaditeľka spomenula najmä pokračovanie projektu ERAZMUS+, ktorý bude už v septembri v Rumunsku, v októbri v Estónsku a na Počúvadle, v novembri v Litve.

Share